Poradíme vám: +420 731 132 945 (Po-Pá 8-17hod) / obchod@eamadeo.cz
CZSK
Inspirujte se

Hledat

CZSK

Úvodní Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád


Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

(dále také jen „všeobecné obchodní podmínky“)

obchodní společnosti AMADEO HOLDING s. r. o.,

se sídlem Praha 6, Španielova 1299/80, PSČ 163 00, IČ 273 70 721,

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze

vložka 109029, oddíl C

 (telefonní číslo: +420 731 132 945, adresa pro doručování elektronické pošty: objednavky@eamadeo.cz)

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, smluvní vztahy mezi obchodní společností AMADEO holding, s. r. o., se sídlem Praha 6, Španielova 1299/80, PSČ 163 00, IČ 273 70 721, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka 109029, oddíl C, jakožto prodávajícím, (dále také jen „prodávající“), a jinými osobami, jakožto kupujícími, (dále také jen „kupující“), podle smlouvy kupní uzavřené mezi stranami prostřednictvím internetu v rámci e-shopu společnosti AMADEO holding, s. r.o., a jsou pro obě smluvní strany závazné. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.eamadeo.cz (dále také jen „internetová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek platí, pokud smluvní strany nesjednají písemně jinak.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění, (dle také jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, s výjimkou jeho ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 až § 1867).

2. Vznik smluvního vztahu

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále také jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakémkoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Kupující není oprávněn umožnit využívání jeho uživatelského účtu třetím osobám, je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu (uživatelské jméno a heslo). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího či třetích osob.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě objednávky kupujícího. Řádně vyplněná a odeslaná objednávka prodávajícímu je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to a adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále také jen „elektronická adresa kupujícího“).

K uzavření kupní smlouvy však dochází až doručením akceptace (přijetí) návrhu prodávajícím kupujícímu, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující objednává zboží pomocí virtuálního nákupního košíku. Při vyplňování objednávky je povinen řídit se pokyny tam uvedenými a údaje zadává do jednotlivých polí elektronického formuláře. Před zasláním závazné objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kupující je povinen zkontrolovat obsah košíku, tj. zvolený druh zboží, kód, barvu, množství, jednotkovou cenu, a následně po zadání příkazu „závazně objednat“ též jím zadaný způsob dodání a placení, dodací adresu, je-li odlišná od fakturační atd. Na následné reklamace pro chybně zadané údaje nebude brán zřetel.

Obsah smlouvy se určuje dle aktuální nabídky – katalogu zboží zveřejněného na internetových stránkách prodávajícího (e-shopu), obsahem objednávky a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Odesláním objednávky prodávajícímu deklaruje kupující svůj výslovný souhlas s obsahem těchto všeobecných obchodních podmínek platných v den odeslání objednávky prodávajícímu, a to včetně ujednání o cenách zboží.

Kupující má právo stornovat popř. změnit potvrzenou objednávku nejpozději do 60 minut od odeslání závazné objednávky prodávajícímu. Jinak lze měnit nebo rušit závaznou objednávku pouze na základě písemné dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

Kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím je archivována a je přístupná na požádání u prodávajícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejícího se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

3. Cena zboží

Pro kupujícího, který je spotřebitelem, jsou ceny konečné, tj. včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny jsou stanoveny podle platného ceníku ke dni objednávky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky prodávajícím.

Cena obalového materiálu, s výjimkou vratných obalů, je u kusového zboží zahrnuta v ceně zboží. Při objednávce koberců a podlahových krytin nad 2 m2 budou k ceně připočítány náklady za balné 39,-- Kč. V případě, že bude zákazník objednávat více řezů stejného druhu zboží, je každý řez balen zvlášť na papírovou náviku a balné je účtováno za každý řez.

Kupující je v průběhu nákupu upozorněn na skutečnost, že konečná cena bude navýšena o náklady spojené s dodáním zboží (poštovné), které činí:

 • v případě zvolení způsobu dodání prostřednictvím přepravní společnosti Top trans, Fofr či vozidlem prodávajícího - viz. ceník při výběru dopravy
 • v případě zvolení způsobu dodání prostřednictvím České pošty, a. s. – viz. ceník při výběru dopravy

 

4. Dodací podmínky

Prodávající je povinen zaslat zboží co nejdříve po obdržení objednávky – standardní je expedice (vyskladnění) do 3 pracovních dnů po akceptaci objednávky prodávajícím, nebo neprodleně po uhrazení faktury či zálohové faktury. V případě, že zboží není skladem, je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat, stejně tak i o dodací lhůtě. Pokud zákazník zvolí osobní odběr na odběrném místě, není mu účtována doprava z centrálního skladu, ale prodlužuje se termín dodání na skladové zboží na 5 - 10 pracovních dnů, dle plánovaných závozů jednotlivých odběrných míst. Kupující je povinen objednané zboží převzít. U bezdůvodného odmítnutí převzetí nepoškozeného zboží, je prodávající oprávněn požadovat - úhradu za dopravu a úhradu za balné. V tomto případě se nejedná o odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 7. 

Termín dodávky může být překročen v důsledku přírodní katastrofy, nezaviněných překážek u prodávajícího nebo u jeho subdodavatelů, i vyšší mocí. V takovém případě je prodávající oprávněn termín dodávky přiměřeně prodloužit, či od kupní smlouvy odstoupit, aniž by kupujícímu vůči prodávajícímu vznikl nárok na odškodnění.

Prodávající zboží zasílá prostřednictvím zásilkové přepravní společnosti Top trans, České pošty, a. s. nebo Fofr.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručování zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je povinen při převzetí zboží za přítomnosti dopravce okamžitě zkontrolovat zejména neporušenost obalu, počet balení. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno okamžitě oznámit prodávajícímu, sepsat s dopravcem protokol o škodě způsobené přepravou a tento doklad bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu. 

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, vyjma odůvodněného případu, kdy prodávající je oprávněn podmínit splnění svého závazku dodat zboží úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro její úhradu. Tímto odůvodněným případem je zejména dodávka většího množství zboží. Pro takový případ zašle prodávající kupujícímu zálohovou fakturu. Takto poskytnutá záloha bude započtena na úhradu kupní ceny zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Kupující je povinen objednané zboží převzít.

 

5. Platební podmínky

Kupující je oprávněn v objednávce zvolit způsob placení kupní ceny zboží. Prodávající poskytuje následující způsoby placení:

 • platbou v hotovosti zaměstnanci prodávajícího při dodání zboží dopravním prostředkem prodávajícího,
 • platbou na dobírku při přepravě zásilkovou přepravní společností (Top trans nebo Českou poštou, a. s.),
 • bezhotovostním převodem na účet prodávajícího předem na základě vystavené faktury - při přepravě zásilkovou přepravní společností (Top trans nebo Českou poštou, a. s.) nebo vlastním vozidlem prodávajícího.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostního převodu platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. U bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží prodávajícímu. Do této doby zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobně na elektronickou adresu kupujícího.

 

6. Náklady na použití komunikačního prostředku na dálku

Náklady na použití veřejné komunikační sítě (internetu) pro uskutečnění objednávky si kupující hradí sám a jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

7. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dní ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v písemné formě ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu hlavního výdejního skladu: Amadeo Holding s.r.o., Plzeňská 63, 337 01 Rokycany. V odstoupení je nutno označit číslo bankovního účtu, na který žádá kupující vrátit kupní cenu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek.

Ve shora uvedeném případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku) se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to v originálním obalu, nepoužívané a nepoškozené. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy (§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku), prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího prodávající na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve vši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu zboží.

Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započít proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy mezi stranami výslovně ujednáno, nemůže kupující odstoupit podle předchozích odstavců od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. odstřižení od role v objednané délce apod.),jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a konečně i zboží dodané v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit /§ 1837 písm. d), e), g) občanského zákoníku/. Na tuto skutečnost je kupující výslovně upozorněn.

V případě objednání stejného druhu zboží v různých šířích, nezaručuje prodávající úplnou totožnou barevnost, neboť zboží nemusí být vyrobeno ve stejné výrobní šarži. Pro přesné určení barvy nabízíme možnost zaslání vzorku zdarma.

V případě, že kupující bez důvodu zboží nepřevezme nebo v případě, že od kupní smlouvy odstoupí ještě před dodáním zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré skutečně vynaložené náklady spojené s balením a dodáním zboží (balné, přepravné, poštovné apod.)

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

8. Reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2172 až 2173 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-i ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Tento předcházející odstavec druhý se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Před pokládkou zboží zkontrolujte. Zda odpovídá objednávce a zda nevykazuje výrobní vady a rozdílné šarže. K reklamaci bereme pouze zboží neznehodnocené a nerozřezané.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Reklamace vad uplatňuje kupující u prodávajícího písemně bez zbytečného odkladu, při zjištění zjevné a množstevní vady, pak nejpozději do tří dnů (při osobním odběru ihned). Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V reklamačním listu bude uveden důvod reklamace, název výrobku, datum balení, číslo šarže a druh balení. Reklamované zboží v originálních obalech musí být až do sepsání protokolu reklamovaného zboží nebo odebrání vzorku reklamovaného zboží ponecháno v původním obalu. Místem pro uplatnění reklamace je korespondenční adresa prodávajícího uvedená v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nevhodným užíváním, manipulací a skladováním zboží u kupujícího. Kupující je povinen při přebírání prohlédnout dodané zboží nebo zkontrolovat stav a uzavření obalu.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit smluvním stranám vzájemnou dohodou, může kupující (spotřebitel) podat návrh na mimosoudní řešení takového spotřebitelského sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00  Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Kupující (spotřebitel) může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů, bezpečnost a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (dále také jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Kupující souhlasí, aby jeho osobní údaje, a to jméno a příjmení, adresa bydliště, sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále také jen „osobní údaje“), uvedené v objednávce a kupní smlouvě prodávající shromažďoval, zpracovával a uchovával v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a  obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům prodávajícího a dále osobám, které jsou oprávněny zboží prodávajícího nabízet a poskytovat.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracování osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. Závěrečná ujednání

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto všeobecných obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Přílohu těchto všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky průběžně doplňovat a měnit podle obecně právních předpisů.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou vždy platné ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího (www.eamadeo.cz) v den odeslání elektronické objednávky prodávajícímu.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2016.

 

                                                                                   AMADEO HOLDING s. r. o.

                                                                                      Roman Lednej, jednatel

 

 

Přílohy:

[Přeskočit navigaci]

nevíte si rady s výběrem

Novinky

Vymetáme sklady

20.03.2019

Široká nabídka zbytkových koberců za jedinečné ceny.

detail novinky

Zátěžové koberce nejen pro hotely a kanceláře

28.02.2019

Zátěžové koberce se nemusíte bát položit v chodbě, kanceláři, prodejně, hotelu ani restauraci.

detail novinky